Nieuwe kaart van gebieden zonder archeologisch erfgoed

24 januari 2017
Teaser: 

Op 5 januari breidde de kaart uit van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Wie in zo'n gebied een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, hoeft geen archeologienota aan de vergunningsaanvraag toe te voegen. Het aantal vrijgestelde zones werd uitgebreid van 2519 naar 3636.

De kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GG-A kaart) zal tweemaandelijks worden herzien. De meest actuele versie van de kaart kan je steeds raadplegen via het geoportaal https://geo.onroerenderfgoed.be.

De uitbreiding van de kaart is overigens niet de enige recente wijziging op het vlak van onroerend erfgoed.

Agentschap Onroerend Erfgoed minder geraadpleegd

Zo zal het agentschap Onroerend Erfgoed in de toekomst minder moeten worden geraadpleegd bij handelingen of werken in, of bij waardevolle onroerende goederen. Het agentschap moet geen advies meer verlenen over een aanvraag tot functiewijziging van een zonevreemd gebouw dat is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Ook bij vergunningsaanvragen die betrekking hebben op percelen die palen aan beschermde monumenten, of percelen die in een erfgoedlandschap liggen en vermeld worden in een onroerenderfgoedinventaris moet het agentschap onroerend erfgoed niet meer geraadpleegd worden.

Niet bekrachtigde archeologienota indienen

Sinds 1 januari 2017  kan men een nog niet definitief bekrachtigde archeologienota bij een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning indienen. Het betreft een zogenaamde archeologienota die is ingediend ter bekrachtiging. In bepaalde gevallen is het immers juridisch, economisch of maatschappelijk niet wenselijk om al vóór het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren, bijvoorbeeld omdat er nog een gebouw staat dat nog gebruikt wordt. Dit zorgt ervoor dat de vergunningsaanvrager niet de termijn van 21 dagen voor bekrachtiging dient af te wachten om de vergunningsaanvraag in te dienen. De bekrachtigde archeologienota moet vervolgens wel worden ingediend vóór de beoordeling van de vergunningsaanvraag door de vergunningverlenende overheid.

Code van Goede Praktijk aangepast

Ook de Code van Goede praktijk werd onlangs aangepast. De Code van Goede Praktijk werd opgesteld om archeologen een handleiding te bieden bij het opstellen van een archeologienota.  De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de erkende archeologen meer autonomie hebben om te bepalen wat essentieel is om hun nota’s bevattelijker te maken en sneller te kunnen afleveren. Er zal ook meer ondersteuning worden gegeven vanuit de administratie aan erkende archeologen. Doel is om het opstellen van archeologienota’s te versnellen en te vermijden dat er te veel nota’s worden geweigerd.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met het oog op het uitvoeren van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en andere financiële en technische aanpassingen, B.S. 23 december 2016.

 

Share: